top of page
Zajęcia grupowe

OŚWIADCZENIE opiekuna prawnego uczestnika zajęć grupowej nauki pływania organizowanej na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4

 

Zapisując się na zajęcia grupowe jednocześnie oświadczam, że:           

- zapoznałam/em się z regulaminem, cennikiem zajęć zorganizowanych i akceptuję obowiązujący regulamin zajęć grupowej nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży;

- moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach grupowej  nauki pływania na basenie;

- wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyłącznie w celach promocyjnych, zajęć zorganizowanych na pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie przy użyciu mediów społecznościowych :  Facebook oraz strona internetowa należąca do pływalni;

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OSiR „Huragan” w Wołominie moich/uczestnika danych, związanych z realizacją zajęć zorganizowanych wakacyjnej nauki pływania na pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

- nie wyrażenie zgody będzie jednoznaczne z brakiem  możliwości uczestnictwa w zajęciach  „Grupowej nauki pływania”

*Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4. OSiR „Huragan” w Wołominie wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@osirhuraganwolomin.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych, jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Kolejność wpisywania danych: Imię i Nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego, e-mail, nr telefonu, dodaj wiadomość ( w treści wiadomości prosimy wpisać : imię i nazwisko oraz wiek dziecka ).

Do zapisu nie jest wymagane logowanie na stronie.

Wypełnienie jednego formularza oznacza zapis jednej osoby - nie ma możliwości zapisu dwóch osób na jednym formularzu.

bottom of page