top of page

WYNIKI BADAŃ WODY NA BASENIE

Informujemy, iż na podstawie wyników badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wykonywanych regularnie przez akredytowane laboratorium (GBA Polska Sp. z o.o. ) woda basenowa spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz.2016).

Jakość wody jest na bieżąco monitorowana i poddawana działaniom naprawczym w pełnym zakresie określonym przez wyżej wymienione rozporządzenie.

bottom of page