top of page

Nowy regulamin Pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI OŚRODKASPORTU I REKREACJI„HURAGAN” W WOŁOMINIE 1. Zarządcą Pływalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan" w Wołominie z siedzibą przy ulicy Korsaka4, 05-200 Wołomin. 2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Pływalni, zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania. 3. Pływalnia jest czynna: - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 22.00, - w sobotyw godzinach 8.00 - 22.00, - w niedzielew godzinach 8.00 - 22.00, z wyjątkiem: · organizacji imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych, · dni świątecznych, · dni wystąpieniaewentualnych awarii oraz przerw konserwacyjno- remontowych. 4. Odnowa biologiczna jest czynna: - od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 21.45, - w soboty w godzinach 10.00- 21.45, - w niedziele w godzinach 10.00 - 21.45. 5. Czas pobytu na tereniepływalni tzw. strefa płatna liczy się od chwili przejścia przez bramkę wejściową, do momentu odczytu paska transponderowego - chip przy bramce wyjściowej przez kasjera w kasie obiektu. 6. W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu w ramach wykupionej usługi, klient za każdą kolejną minutę, ma obowiązek uregulować dodatkową należność, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni. 7. Strefę płatną należyopuścić nie późniejniż przed godzinamizamknięcia pływalni (patrz pkt. 3 i 4 regulaminu). 8. Maksymalna dopuszczalna ilość osób korzystających jednocześnie z pływalni, jest określana i ograniczana w zależności od okoliczności gwarantujących bezpieczeństwo osobom kąpiącymsię. W takiej sytuacji pracownicy pływalni mają obowiązek ograniczyć wstęp ze względów bezpieczeństwa. 9. Informacja o zmianie godzin otwarcia Pływalni z powodu świąt lub wyłączenia obiektu z eksploatacji, podawana jest z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej (www.plywalniawolomin.pl) 10. Na pływalni odbywają się zajęcia zorganizowane zgodnie z regulaminem i ramowym rozkładem zajęć, a także imprezy rekreacyjne, zawody sportowe i inne. 11. W godzinach zajęć szkolnych, treningowych, zawodów sportowych i innych zajęć zorganizowanych dostęp do pływalni i jej urządzeń dla klientów indywidualnych jest ograniczony. 12. Grupy zorganizowane są uprawnione do korzystania z pływalni w ramach i zgodnie z umowamizawartymi z Dyrektorem Ośrodka. 13. Odzież wierzchnią i zmienione obuwie należy OBOWIĄZKOWO pozostawić w szatni znajdującej się w holu głównym. 14. Wstęp na Pływalnię odbywasię na podstawie karnetów oraz biletów według obowiązującego cennika.


15. Do przebywania na terenie strefypłatnej: pływalni i odnowy biologicznej upoważnia pasek transponderowy - chip otrzymany w kasie i noszony na ręku. 16. Korzystanie z basenów sportowo- rekreacyjnych możliwejest tylko: × w kompletnym i dopasowanym do ciała strojuprzeznaczonym do pływania, × czepek kąpielowywskazany, ale nie obowiązkowy (włosy długie muszą być schludnie upięte), × po zmianieobuwia w szatni na basenowe, × po obowiązkowym umyciu całego ciała środkiem myjącymi opłukaniu się pod prysznicem (także po uprzednimskorzystaniu z WC), × po przejściu przez brodzik znajdujący się w wejściuna basen. 17. Na basenie sportowym obowiązuje pływanie wzdłuż torów w ruchu prawostronnym. 18. Osobom przebywającym na terenie Pływalnizabrania się: × powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozićbezpieczeństwu innych osób, × biegania po terenie obiektu, × skoków do wody z brzegówbasenu lub ze słupków startowych bez zgody i nadzoru ratownika × nurkowania oraz wykonywania ćwiczeńbezdechowych bez uprzedniego zezwolenia i nadzoru ratownika × wchodzenia do wody wbrew zakazowiratowników, przy brakudyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, × korzystania z basenu w innym strojuniż pływacki, × pływania w baseniew innych okularach niż pływackie, × wchodzenia na teren trybun oraz kas w stroju kąpielowym, jak również w okryciach wierzchnich, × używania na terenie basenu strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą, × używania na terenie obiektuobuwia, które pozostawia brudzące ślady na podłogach (wykładzinach), × przebywania na terenie obiektuosobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem innych środków odurzających, × wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych i środków odurzających, × spożywania posiłków(poza miejscami do tego celu wyznaczonymi), × wnoszenia na teren obiektuprzedmiotów, które mogłybywyrządzić szkodę innym osobom, × wprowadzania lub wnoszenia zwierząt, × wszczynania fałszywych alarmów, × wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu, × załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie pod groźbą kary administracyjnej. 19. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, nie będą wpuszczane na teren Pływalni. 20. Zabrania się korzystania z usług Pływalniosobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi i z opatrunkami na ciele oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 21. O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników obiektu lub służb zewnętrznych należy natychmiast poinformować obsługę Pływalni. 22. Podstawą wnoszenia reklamacji jest dowódzakupu otrzymany w kasie. 23. Korzystanie z szafek w szatni umożliwia chip wydawany w kasie. Osoba, która zagubiła otrzymany chip, zobowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości 100 zł.


w kasie obiektu.W przypadku zwrotu,w ciągu 3 dni, zaginionego chipa, po okazaniu paragonu zapłaty za zagubiony chip,kwota w wysokości 100 zł. zostanie zwrócona. 24. Przed korzystaniem z szafki, zamykanejelektronicznie za pomocą chipa wydawanego w kasie,przed wejściem do strefy płatnej, należyzapoznać się z instrukcją dotyczącąotwierania i zamykania szafki. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach ubraniowych – PŁYWALNIANIE ODPOWIADA. 25. Przed wyjściemz szatni na teren basenównależy sprawdzić, czy szafka została zamknięta zgodnie z instrukcją. 26. Po wyjściuz szatni basenowych klient zwraca chip oraz rozliczapobyt na terenie Pływalni. 27. W przypadkuodmowy przez Klientauiszczenia opłaty dodatkowej, a także w przypadku nie stosowania się do zapisówniniejszego regulaminu, pracownicy Pływalni mają obowiązekwezwania policji. 28. Przedmioty pozostawione w szafkach przez Klientów są zmagazynowane przez okres dwóch tygodni. 29. Zabrania się wnoszenia na teren basenówinnych przedmiotów niż osobistego użytku oraz służących pływaniu. 30. Klienci, korzystający z Pływalni obowiązani są do podporządkowania się poleceniom ratowników i obsługi obiektu, a także zachowania czystości i ciszy. 31. Ze względuna głębokość basenusportowego (od 1,4 m do 2 m), mogą z niego korzystać osoby umiejące pływać. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu określają Regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba, korzystająca z atrakcji wodnych, jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom. Pływanie w sprzęcie specjalistycznym (np. płetwy,maski) tylko za każdorazową zgodą ratownika. 32. Korzystanie z atrakcji wodnychodbywa się na własne ryzykoużytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinnykorzystać z atrakcjize szczególną ostrożnością lub po konsultacji ze swoim lekarzem. 33. Dzieci do lat 12 mogą przebywać i korzystać z basenów wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. 34. Dzieci używające, na co dzień pieluch, co najmniej do 3 roku życia, muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli. 35. Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać z usług Pływalni. Osoby niepełnosprawne korzystające z basenów i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach. 36. Ratownicy Pływalnimają obowiązek bezwzględnego egzekwowania przestrzegania Regulaminu Pływalni i Regulaminów stanowiskowych. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez administrację pływalnii ratowników. 37. Opiekun grupy zorganizowanej, ma obowiązek zapoznania uczestników z obowiązującymi Regulaminami. 38. Dla sprawowania opieki nad dziećmi, wchodzącymi w grupie zorganizowanej, na każdych 15 osób, wchodzi obowiązkowo, bezpłatnie, jeden opiekun. Grupa bez wymaganej liczby opiekunów nie zostanie wpuszczona. 39. Za chipy powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej, a także skutkizachowań podopiecznych odpowiadaopiekun grupy. 40. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za umycie się uczestników grupy pod natryskami i doprowadzenie ich, przed wejściem do wody, do kierownika zespołu ratowników w celu otrzymania instruktażu.


41. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, odpowiedzialni są ratownicy. W przypadku zajęć zorganizowanych, imprez i innych, odpowiedzialni są także instruktorzy, opiekunowie i organizatorzy. W szatniach i innych pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie grupy, odpowiedzialny jest opiekun. 42. W trakcietrwania zawodów lub imprez na terenie pływalniza bezpieczeństwo na obiekcie odpowiada organizator. 43. Klienci indywidualni i grupy korzystające z pomocniczego sprzętupływackiego i sprzętu do rekreacji, po zakończonych zajęciach, mają obowiązek złożeniago w miejscu do tego wyznaczonym. 44. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie. 45. Wewnątrz obiektuPływalni obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania, akwizycji, rozwieszania plakatów i ulotek. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Dyrektora OSiR „Huragan”. 46. Umieszczanie reklam oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych, na zewnątrz i wewnątrzobiektu, możliwe jest tylko na podstawiezgody Dyrektora OSiR „Huragan” po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji. 47. Na tereniePływalni obowiązuje całkowity zakaz akwizycji. 48. Na terenie Pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie funkcjonuje monitoring wizyjny CCTV przeznaczony do obserwowania i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób przebywających na obiekcie oraz możliwości powstania szkód w odniesieniu do dóbr oraz mienia publicznego i prywatnego. Monitoring wizyjny objęty jest regulaminem. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych klientów. Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Korsaka 4. 49. Na terenieobiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 50. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy również na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. Usunięcie z Pływalninie zwalnia z uiszczenia opłaty za pobyt. 51. Kierownictwo obiektu nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 52. Prowadzenie przez osoby fizyczne i prawne, jakiejkolwiek formy ćwiczeń na terenie pływalni (odpłatne i nieodpłatne) w tym także nauki i doskonalenia pływania w formie grupowej i indywidualnej, zarezerwowane i możliwe jest wyłącznie dla instruktorów OSiR lub innych osób fizycznych, a także prawnych, na podstawie pisemnej umowy zawartej z OSiR „Huragan” w Wołominie. 53. Administracja Obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży biletów osobom nagminnie łamiącym obowiązujące regulaminy. Osoby te mogą nie zostać wpuszczone na teren pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie. 54. Numery telefonówalarmowych: · Numer Alarmowy 112 · Pogotowie Ratunkowe 999 · Straż Pożarna 998 · Policja 997 55. W przypadku sygnału alarmowego (przerywany dzwonek, gwizdek, tuba elektroakustyczna, informacja przez radiowęzeł), zagrożenia pożarowego, biologicznego, terrorystycznego lub innegonależy natychmiast opuścićteren Pływalni (ciągi ewakuacyjne) i podporządkować się poleceniom obsługi. Miejscem zbiórkiosób ewakuowanych jest parking pływalni.


56. Za nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania regulaminu obiektu, odpowiadają

pracownicy pływalni.

57. Skargi i wnioski należyzgłaszać do biuraPływalni w Wołominie. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie obiektu.

58. W sprawachnie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OSiR „Huragan” w Wołominie.

59. Regulamin wchodziw życie z dniem 19.10.2023 roku.

Dyrektor OSiR „HURAGAN” w Wołominie

270 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page